Personuppgiftspolicy

2022-12-01

1. GRUNDINFORMATION

Detta dokument (”Personuppgiftspolicy”) utgör en policy rörande insamling, användning och behandling av personuppgifter som utförs av Lylli, organisationsnummer 556846-2146 (Boksnok Förlag AB) med adress Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm (”Lylli” “vi” eller “oss”). 

Denna Personuppgiftspolicy är tillämplig när du använder Lylli app (”Tjänsten”). Personuppgiftspolicyn är även tillämplig när du besöker vår ”Hemsida” (https://lylli.se/), när du kontaktar oss, när vi kontaktar dig med nyheter och marknadsföring och när du besöker våra sociala medier.  

Alla definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar vilket hänvisar till Dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och Dataskyddsdirektivet 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation samt nationella implementeringar och övrig relaterad nationell lagstiftning.  


2. Lyllis behandling av personuppgifter

2.1 Tjänsten

Vi samlar in och använder följande personuppgifter när du använder vår Tjänst:

(a) e-postadress;
(b) betalningsinformation
(c) information om din användning av Tjänsterna;  
(d) tekniska data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem].

För att använda dig av Tjänsten måste du skapa ett konto och godkänna våra allmänna villkor. Genom att godkänna de allmänna villkoren ingår vi att avtal om att tillhandahålla dig Tjänsten. Vänligen notera att vi inte kan tillhandahålla Tjänsten till dig om du inte ger oss personuppgifterna enligt ovan. 

Vi kommer att behandla personuppgifter i (a) ovan för att skapa och administrera ditt konto. Du kan skapa ett konto både på Hemsidan och direkt i Tjänsten. När du accepterar Användarvillkoren ingår du ett avtal med oss gällande tillhandahållande av Tjänsten. Personuppgifterna behandlas eftersom det är nödvändigt för att fullgöra vår del av avtalet (Artikel 6.1 (b)).

Vi kommer att behandla personuppgifter i  (c) och (d)  för att säkerställa Tjänstens funktionalitet och för att förbättra Tjänsten. Personuppgifter behandlas med stöd av berättigat intresse (Artikel 6.1 (f)). 

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen.
Vi sparar personuppgifter om dig så länge du har ett aktivt abonnemang och under 12 månader efter att ditt abonnemang avslutats. Vi sparar uppgifterna du angivit vid registrering för att dokumentera användningar av gratisperioder och presentkort. 

2.2 Hemsida

När du besöker vår hemsida samlar vi in information med hjälp av teknologi så som cookies, pixels och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet). För information om hur vi använder teknologi och analysverktyg och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår Cookie Policy

Personuppgifter som är insamlade med hjälp av cookies och liknande behandlas baserat på vårt berättigade intresse att bättre förstå hur våra användare och besökare använder Hemsidan, hur många besök vi har på Hemsidan, om mängden besök varierar per säsong, med mera. (Artikel 6.1 (f)). De personuppgifter som samlas in från dessa tekniker lagras i enlighet med respektive cookies varaktighet.

2.3 Kontakt med oss

När du kontaktar vår oss via e-post behandlar vi följande personuppgifter:
(a) din e-postadress; och 
(b) annan information du delar med oss under kommunikationen. 

Vi behandlar personuppgifterna för att kunna ge kundsupport och svara på kundförfrågningar, samt för att följa upp tidigare frågor. Vi uppskattar om informationen i ditt meddelande hålls till det aktuella ärendet och om möjligt undviker att ta upp annan information som kan utgöra personuppgifter. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse att kunna svara på dina frågor och ge hjälp till våra kunder och att hålla reda på vår supporthistorik (artikel 6.1 (f)). 

När du kontaktar oss för support eller av andra anledningar kommer vi att spara uppgifterna i en period om 12 månader från din sista kontakt med oss. Uppgifterna kommer därefter att raderas. 

2.4 Information och marknadsföring

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e-post, inklusive att skicka dig marknadsföring avseende våra och närstående tredje parts produkter och tjänster. Du kan när som helst avregistrera dig från att ta emot denna e-post genom att klicka på ”avregistrera” i ett sådant mail eller genom att kontakta oss på annat sätt. 

Vi kommer även behandla personuppgifter för att för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten, Hemsidan, villkoren för dessa, eller andra viktiga händelser, baserat på vårt berättigade intresse att hålla dig uppdaterad om utvecklingen av våra tjänster (som nya funktioner) (Artikel 6.1 (f)). 

2.5 Sociala medier

Vi finns på flera sociala medier, och även om dessa plattformar behandlar personuppgifter om dig som personuppgiftsansvariga (till exempel angående ditt personliga konto) behandlar vi också vissa personuppgifter som personuppgiftsansvariga (dessa uppgifter avser information på våra sidor angående besök och aktivitet). På Facebook är vi gemensamt personuppgiftsansvariga med plattformen för aktiviteter på våra sidor. Vårt gemensamma personuppgiftsansvar med Facebook finns redogjort för här. För mer information om dessa plattformars respektive behandling av personuppgifter om dig, se deras respektive integritetspolicy (Facebook).

Vår behandling av personuppgifter baseras på vårt berättigade intresse för att bättre förstå vilken typ av kommunikation och vilka insatser och meddelanden från vår sida som ger resultat, och för att bättre förstå vårt företag och närvaro på sociala medier (artikel 6.1 (f)). 


3. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att dela med oss av och föra över dina personuppgifter till betaltjänstleverantörer, leverantörer av IT-system, systemförvaltning och samarbetspartners, samt till revisorer, rådgivare, juridiska ombud eller liknande mottagare när det följer av lagkrav, annan författning, myndighetsbeslut, beslut av domstol, eller för att skydda våra rättigheter. 

Personuppgifter kan överföras till och behandlas av parter som ligger utanför EU/EES och vi ser i sådana fall till att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar och att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, till exempel genom att ingå standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. för dataöverföringarna till denna/dessa mottagare. Du kan få ytterligare information om överföringen genom att kontakta oss via kontakt@lylli.se.

När du besöker vår Hemsida eller använder Tjänsten kan du hänvisas till andra hemsidor där deras insamlande av personuppgifter ligger utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn på dessa hemsidor kommer att styra hanteringen av informationen som inhämtas från dig. 


4. LEGALA FÖRFRÅGNINGAR OCH FÖREBYGGANDE AV SKADA

Vi kan komma att använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (så som husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. I sådana fall baseras vår behandling av personuppgifter på den rättsliga grunden att det är nödvändigt för att efterkomma en rättslig förpliktelse, och de lagras så länge som den rättsliga förpliktelsen kräver. Vi kan även komma att behandla personuppgifter om dig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller i övrigt för att tillvarata våra rättigheter. I sådana fall baseras vår behandling av personuppgifter på vårt berättigade intresse att tillvarata våra rättigheter, och personuppgifterna lagras så länge ärendet pågår och därefter för en tid om tio år. 


5. Barn

För att skapa ett konto hos oss behöver du vara minst 18 år. Om du är förälder eller förmyndare till en person under 18 år och är medveten om att ett barn har försett oss med personuppgifter utan ditt medgivande, vänligen kontakta kontakt@lylli.se för att utöva din rätt till tillgång, rättelse, radering, begräsning av behandling och att göra invändningar.


6. Dina rättigheter 

Du har alltid rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring, och du har rätt att invända mot övrig behandling av personuppgifter som är baserad på våra berättigade intressen. 

Du har rätt att begära tillgång till och ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig utan kostnad en (1) gång per år. Vill du begära ut ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift baserad på de administrativa kostnaderna.

Om behandlingen är baserad på den legala grunden samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Dataportabilitet innebär att du kan få de personuppgifter du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra sådana personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.


7. KONTAKTINFORMATION
För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: kontakt@lylli.se. Vänligen ange email-adressen du använde för att registrera ditt konto. Observera att du kan komma att behöva verifiera din identitet innan din begäran kan behandlas.

Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du skicka ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan hitta mer information om lokala dataskyddsmyndigheter genom att klicka på följande länk: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm


8. Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla de tjänster som vi tillhandahåller. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna Personuppgiftspolicy. 


9. Meddelande om ändringar 

Vi kan komma att göra ändringar i Personuppgiftpolicyn. Om ändringarna är väsentliga kommer vi meddela dig om detta efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det behövs enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.